Огласи ЈН

Изведба на покривачки, столарски, фасадерски и  молерски работи за сала во с.Бач – општина Новаци (понуди до 14.03.2016)

Набавка на геодетски услуги (понуди до 29.02.2016)

Изградба на чешма за вода со спомен плоча и резервоар за водоводот во с.Добровени – општина Новаци (понуди до 22.02.2016)

Набавка на осигурителни услуги за период од 12 месеци (понуди до 16.02.2016)

Полнење на тонери за принтери и копир апарати за потребите на општината за период од 1 година (понуди до 15.02.2016)

Ангажирање на агенција за обезбедување (понуди до 15.02.2016)

Изградба на автобуски постојки (понуди до 18.02.2016)

Изградба на бетонски пропусти на поројот во с.Гермијан – општина Новаци (понуди до 15.02.2016)

Доградба и адаптација на постоечки објект градинка во с.Новаци – општина Новаци (понуди до 22.02.2016)

Изградба на бетонска и метална ограда на гробиштата во с.Новаци – општина Новаци (понуди до 04.02.2016)

Набавка на услуги за проширување на постоечкиот софтверски систем за финансиски менаџмент (ФМС) со модул за автоматско вчитување и книжење на изводи (понуди до 27.01.2016)

css.php