Буџет

Буџет 2020

Спецификација на приходи

Спецификација на расходи

Предлог буџет за 2020 година

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно – оперативни расходи на ниво на ставки

Функционални расходи на ниво на подпрограми

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки

Посебен дел на ниво на ставки

Буџет 2019 година втор ребаланс

Биланс на приходи на ниво на ставки ребаланс

Биланс на расходи на ниво на ставки ребаланс

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки ребаланс

Биланс на тековно – оперативни расходи на ниво на ставки ребаланс

Функционални расходи на ниво на подпрограми ребаланс

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки ребаланс

Посебен дел на ниво на ставки ребаланс

Буџет 2019 година прв ребаланс

Биланс на приходи на ниво на ставки ребаланс

Биланс на расходи на ниво на ставки ребаланс

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки ребаланс

Биланс на тековно – оперативни расходи на ниво на ставки ребаланс

Функционални расходи на ниво на подпрограми ребаланс

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки ребаланс

Посебен дел на ниво на ставки ребаланс

Буџет 2019 година

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно – оперативни расходи на ниво на ставки

Функционални расходи на ниво на подпрограми

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки

Посебен дел на ниво на ставки

Предлог Буџет 2019 година

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно – оперативни расходи на ниво на ставки

Функционални расходи на ниво на подпрограми

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки

Посебен дел на ниво на ставки

Буџет 2018 година

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно – оперативни расходи на ниво на ставки

Функционални расходи на ниво на подпрограми

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки

Посебен дел на ниво на ставки

Предлог Буџет 2018 година

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно – оперативни расходи на ниво на ставки

Функционални расходи на ниво на подпрограми

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки

Посебен дел на ниво на ставки

Буџет 2017 година

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

Функционални расходи на ниво на подпрограми

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки

Посебен дел на ниво на ставки

Буџет 2016 година

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

Функционални расходи на ниво на подпрограми

Буџетски расходи по функции на ЕЛС на ниво на ставки

Посебен дел на ниво на ставки

Предлог буџет за 2015 година

Во продолжение следува биланс на приходите и расходите на предлог буџетот за 2015 година

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Функционални расходи по потпрограми

Посебен дел

Буџет 2014

Во продолжение следува биланс на приходите и расходите од буџетот за 2014 година

Биланс на приходи на ниво на потставки

Биланс на расходи на ниво на потставки

Биланс на капитални расходи на ниво на потставки

Биланс на тековно-оперативни расходи на ниво на потставки

Посебен дел на буџетот

Буџет 2013

Во продолжени следува биланс на приходите и расходите од буџетот за 2013 година:

Биланс на капитални расходи на ниво на подставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставка

Биланс на приходи на ниво на подставки

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на подставки

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на подставки

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Функционални расходи по подпрограми

Посебен дел

Посебен дел1

Буџет 2011

 Во продолжение следува биланс на приходите и расходите од буџетот за 2011 година:

Биланс на приходи на ниво на ставки

Биланс на приходи на ниво на подставки

Биланс на капитални расходи на ниво на ставки

Биланс на капитални расходи на ниво на подставки 

Биланс на расходи на ниво на ставки

Биланс на расходи на ниво на подставки

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на подставки

Посебен дел на ниво на ставки

Посебен дел на ниво на подставки

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

План на програми за развој

Приходи на развојната програма

Расходи на развојната програма

Буџет 2010

Во продолжение следува биланс на приходите и расходите од буџетот за 2010 година:

Биланс на приходи 1

Биланс на приходи 2

Биланс на расходи 3

Биланс на расходи 4

Посебен дел 5

Биланс на приход 6

Биланс на расходи 7

Биланс на приход 8

Биланс на расходи 9

Буџет 2009

Bo буџетот за 2009 година планирани се изворите на приходи и расходи за 2009 година, но и развојните програми за капиталните инвестиции за 2009,2010 и 2011 година.

посебен дел

посебен дел (1)

биланс на расходи

биланс на расходи РМ

биланс на расходи РМ1

биланс на расходи РМ (1)

биланс на расходи РМ (2)

биланс на расходи РМ (3)

 34 БУ 1-страна

Буџет 2008

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”бр.5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.”бр. 61/2004 и 96/2004) и член 22 од Статутот на Општината Новаци (“Службен гласник на Општина Новаци бр.5/02 ), Советот на Општината Новаци на седницата одржана на 2007 година, донесе

Б У Џ Е Т
на Општината Новаци за 2008 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општината Новаци за 2008 година се состои од:

Вкупни приходи 60.565.348,00 денари
и тоа:

-тековно-оперативни приходи 38.936.148,00 денари;
-приходи од самофин.
активности 632.000,00 денари;
– приходи од донации 1.000.000,00 денари;
– приходи од наменски и
блок дотации 19.997.200,00 денари

Вкупни расходи 60.565.348,00 денари
и тоа:

– утврдени намени 60.365.348,00 денари;

– резерви 200.000,00 денари;

Член 2

Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи и билансот на капитални расходи на Општината Новаци за 2008 година и тоа како што следува:

посебен дел на ниво на ставка

посебен дел на нивно на подставка

биланс на расходи – тековни на ниво на ставка

биланс на расходи – тековни на ниво на потставка

биланс на расходи – на ниво на ставка

биланс на расходи – на ниво на потставка 

биланс на расходи – капитални на ниво на ставка

биланс на расходи – капитални на ниво на потставка  

биланс на приходи – на ниво на потставка

биланс на приходи – на ниво на ставка 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php